REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dirtitmore.pl

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]
§ 1. Strony umowy

1. Sprzedawca – BRANDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Wyzwolenia 3/5/46, (00-572) Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372780, Kapitał zakładowy: 5 250,00 zł. NIP: 7010268558, REGON: 142691356, prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.dirtitmore.pl/ (Sklep internetowy).

2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą Sklepu internetowego.

3. Regulamin – regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej w brzmieniu aktualnym na dzień składania zamówienia.

§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są wyłącznie przez stronę www Sklepu internetowego.

2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą jest produkt objęty ofertą Sklepu internetowego widniejący na stronie www Sklepu internetowego w momencie składania zamówienia, wraz z dostawą produktu, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 10 zdanie drugie Regulaminu.

3. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producentów lub ich dystrybutorów, a podane ich opisy z materiałów przez nich publikowanych.

§ 3. Warunki zawarcia umowy

1. Wybór produktu na stronie Sklepu internetowego i akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.dirtitmore.pl/ i przesłanie go do Sklepu internetowego jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Dopuszcza się również składanie zamówień telefonicznie lub pocztą e-mail.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Nabywca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Nabywca jest zobowiązany do podania nr telefonu i adresu e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Nabywcy w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe lub niepełne. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Nabywcę.

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym jak zostanie zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i produkt będzie posiadał status dostępny. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk.

6. W przypadku niemożności skontaktowania się z Nabywcą w ciągu 72h pracownik Sklepu internetowego anuluje zamówienie.

7. W przypadku większych (wg. oceny Sprzedawcy) zamówień, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

8. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez jego podpisu.

9. Potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy zakupu produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

10. Umowa zakupu produktu dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w Regulaminie. W przypadku odbioru osobistego umowa zakupu nie obejmuje dostawy produktu.

11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Nabywca zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

12. Jeżeli Nabywca zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 11 powyżej, Sprzedawca poinformuje Nabywcę o tym fakcie. Obciążenie Nabywcy dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Nabywcy.

13. Osoba składająca zamówienie w imieniu Nabywcy będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo złożenie zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania Nabywcy. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Nabywcy nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedawcą (BRANDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Nabywcy wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup przedmiotu sprzedaży.

§ 4. Forma płatności

1. Gotówka, przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

2. Przelew z góry - po wpływie płatności na wskazane niżej konto Sprzedawcy, przedmiot zamówienia zostaje wysłany wraz z fakturą VAT do Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Sprzedawca wystawi fakturę pro-forma po przyjęciu zamówienia.

Multibank 92 1140 2017 0000 4102 1285 0185
Brander Sp. z o.o.
Al Wyzwolenia 3/5/46
00-572 Warszawa

3. Sprzedaż ratalna w systemie PayU (warunki zgodne z regulaminem tego systemu) lub Santander Consumer Bank.

4. Płatność karatami kredytowymi lub innymi kartami lub systemami płatniczymi umożliwiającymi dokonywanie płatności internetowych, które akceptowane są przez Sklep internetowy.

§ 5. Termin dostawy

1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w pkt. 2, i zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Nabywcy.

2. W razie spóźnień, spowodowanych np. chwilowymi brakami zamawianych produktów, Nabywca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez pracownika Sklepu internetowego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.

§ 6. Transport

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywa się transportem Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, zgodnie z wyborem Nabywcy określonym w zamówieniu. Koszty wynoszą:

- 15 zł przy płatności przelewem

- 15 zł przy płatności ratalnej

- 20 zł przy płatności za pobraniem.

2. Odbiór przedmiotu zamówienia od firmy musi być potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru przedmiotu zamówienia, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

3. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem kompletności zamówienia oraz czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt odpowiedniego protokołu.

§ 7. Reklamacja

1. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy produkt na podstawie gwarancji (§ 8 Regulaminu) lub tzw. niezgodności towaru (produktu) z umową (§ 9 Regulaminu). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy (§ 10 Regulaminu).

§ 8. Gwarancja

1. Produkty wskazane na stronie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

2. Szczegółowe warunki i informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji.

3. W przypadku awarii produktu, w zakresie objętym gwarancją, Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej w karcie gwarancyjnej.

§ 9. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna przedmiotu sprzedaży polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli przedmiot sprzedaży nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Nabywcę, nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, przedmiot sprzedaży został wydany Nabywcy w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna przedmiotu sprzedaży zachodzi wówczas, gdy przedmiot sprzedaży stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku konsumenta (osoby fizycznej dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) (Konsument) na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza przedmiot sprzedaży do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Nabywcy.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu sprzedaży, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania przedmiotu sprzedaży.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot sprzedaży był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli przedmiot sprzedaży ma wadę, Nabywca może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany przedmiotu sprzedaży na wolny od wad albo zamiast wymiany przedmiotu sprzedaży żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie przedmiotu sprzedaży do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy przedmiot sprzedaży na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Nabywcę.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu sprzedaży na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16. Nabywca realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy przedmiot sprzedaży Sprzedawcy na adres: Brander Sp. z o.o. Mirkowska 45 05-520 Konstancin Jeziorna.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy w terminie od 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep internetowy www.dirtitmore.pl wydłuża ustawowy czas na odstąpienie od umowy do 60 dni.

2. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Dz.U.2014.0.121 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 60 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

4. Konsument zwraca produkt oraz wszelkie akcesoria do produktu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru). W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia uszkodzonego po dokonaniu odbioru, Sprzedawca ma prawo potrącić kwotę, która pokryje koszty doprowadzenia produktu do stanu przed dokonaniem dostawy produktu do Konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany zwrócić:

- kompletny produkt,
- uzupełniony formularz odstąpienia od umowy (POBIERZ),
- księgowy dokument sprzedaży (paragon lub kserokopia faktury),
- karta gwarancyjna.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument poinformował sklep dirtitmore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem 60 dni. Następnie należy niezwłocznie odesłać (na koszt Konsumenta) towar na poniższy adres a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował sklep dirtitmore.pl o odstąpieniu od umowy.

Paczki wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep.

Brander Sp. z o.o.
ul. Mirkowska 45
05-520 Konstancin-Jeziorna

sklep@dirtitmore.pl

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jeżeli Konsument zwraca część produktów z zamówienia, to zwrócimy koszt przesyłki proporcjonalnie do zwracanych i pozostawionych towarów.

8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte poprzez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) w szczególności w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli strona internetowa Sklepu internetowego lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie produktu, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty wydania produktu Nabywcy, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Nabywcę (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedawcę od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, Nabywca i Sprzedawca dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

§ 11. Faktura VAT

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia Nabywca otrzymuje dowód sprzedaży w postaci paragonu (na życzenie - Fakturę VAT, która będzie zawierała wszelkie wymagane przepisami dane, z wyjątkiem sytuacji kiedy Nabywca składając zamówienie nie poda wszelkich wymaganych danych (np. Numeru Identyfikacji Podatkowej), w takim przypadku Sprzedawca wystawi Nabywcy paragon).

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Nabywca składając zamówienie w Sklepie internetowym akceptuje Regulamin.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Nabywców. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega, iż Regulamin może ulec zmianie. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści Regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji.

3. Wszystkie produkty i nazwy ujęte na stronie Sklepu internetowego używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w specyfikacji technicznej i kolorystyce oferowanych produktów.

5. Treść strony internetowej http://www.dirtitmore.pl/ i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zawartość strony Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Nabywca został poinformowany, że Administratorem danych osobowych Nabywcy jest BRANDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Wyzwolenia 3/5/46, (00-572) Warszawa, oraz o przysługującym Nabywcy prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz realizacji postępowań reklamacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.).

7. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Nabywcy będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Wszelką korespondencję, o ile w poprzednich zapisach Regulaminu nie postanowiono inaczej, Nabywca zobowiązany jest kierować na skrzynkę mailową sklep@dirtitmore.pl lub pocztą na adres:

Brander Sp. z o.o.
ul. Mirkowska 45
05-520 Konstancin-Jeziorna.